بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

گەلەری

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 324

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

دەستکەوتەکانی پەروەردە

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 307

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

بەڕێوەبەری پەروەردەکان

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 382

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 345

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

شوێن و پەیوەندی کردن

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 349

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 464

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

دەربارەی پەروەردە

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 370

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

بەشەکان

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 395

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مێرگەسۆر

ئامارە پەروەردەییەکان

30/12/2013 , 11:15 AM
  • 387
  1